OEM Manufacturer Expo 2019
  • 27 January 2020 at 16:54
  • 200
  • 0

กิจกรรมOEM Manufacturer Expo 2019

งานแสดงสินค้าและบริการด้านธุรกิจรับจ้างการผลิต

ระหว่างวันที่ 4 – 6 มิถุนายน 2562 สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม (ICTI) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมมือกับ N.C.C. EXHIBITION ORGANIZER CO., LTD. (NEO) ร่วมดำเนินการจัดงาน OEM Manufacturer Expo 2019 ณ EH 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงานหลักเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม และผู้ที่สนใจในการเริ่มต้นทำธุรกิจให้สามารถมีทางเลือกและช่องทางการตลาดได้

อย่างครบวงจร รวมทั้งเป็นเวทีในการเจรจาธุรกิจให้ผู้ซื้อได้พบกับผู้ขายธุรกิจ OEM ระดับประเทศ โดยได้รวบรวมผู้ประกอบการรับจ้างการผลิตที่ได้มาตรฐานรับรองที่น่าเชื่อถือ เช่น กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร, เครื่องสำอาง, ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค, อาหารและเครื่องดื่ม, เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า, ธุรกิจการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น โดยภายในงานเป็น “One Stop Service” ที่มีโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน แหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินสำหรับผู้ประกอบการ การให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการประกอบธุรกิจ และโซนธุรกิจออนไลน์ (e-Solution) ในปีที่ผ่านมามีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 14,000 คน มีผู้ประกอบการร่วมออกบูธทั้งสิ้น 110 บริษัท มีมูลค่าการซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในงานกว่า 280 ล้านบาท และมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาในหัวข้อต่างๆ ภายในงานกว่า 1,800 คน