งานอบรม ก้าวสู่โรงงานอัจฉริยะ
Smart factory for Industry 4.0

วันที่ 1-2 เมษายน 2563 ณ ชั้น L โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23

 
พร้อมศึกษาดูงานองค์ชั้นนำภาคอุตสาหกรรม
ผู้นำด้าน Smart Factory 4.0
Highlight
1. ยกระดับ Smart factory สู่การเพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างผลกําไร 10-20 % ทําอย่างไร
2. เจาะลึกแนวคิด Industry 4.0 and Digital transformation เพื่อการวางระบบที่เหมาะสม
3. ปรับเปลียนองค์กรสู่ยุคดิจิทัล ด้วย Data-Centric สร้าง Mindset and skillset สําหรับ Data driven organization.
4. จัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบและใช้ข้อมูลร่วมกันทํางานอย่างมีประสิทธิภาพด้วย KPI Analytics dashboards real time
5. เชือมโยงข้อมูลด้วยโมเดล Digitize>> Analytics>> Transformation สามารถเข้าถึงข้อมูลทุกที่ ทุกเวลา
6. การประเมินมูลค่าโครงการและโอกาสเพื่อวัดผลการลงทุน
7. ได้ปฏิบัติจริงพร้อมกรณีศึกษาทีสามารถนําไปประยุกต์ตอ่ยอดในองค์กรสู่ยุคดิจิทัล
พิเศษสำหรับสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สมัครและชำระภายใน 13 มีนาคม 2563


รับส่วนลดเงินสดทันที 2,000 บาท

เหลือเพียง 9,000 บาท จากราคาปกติ 11,000 บาท
ลงทะเบียน Online
 
ติดต่อสอบถาม คุณณัฐมาศ 089-796-7763