โครงสร้างการบริหารสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม
                                                     ตั้งแต่ปี 2561 - 2563

 


 

 

คณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
อุตสาหกรรมวาระปี 2561 - 2563

        ชื่อ

ตำแหน่ง

1.       นายสุพันธุ์               มงคลสุธี    

ประธานที่ปรึกษา

2.      นายศักดิ์ณรงค์       แสงสง่าพงศ์  

ประธาน

3.      ดร. นิลสุวรรณ          ลีลารัศมี

รองประธาน

4.      นายปรนนท์             ฐิตะวรรโณ

รองประธาน

5.      ดร.อภิศักดิ์               จุลยา

กรรมการ

6.      นายวันชาติ            สุทธิวรรณ

กรรมการ

7.      นายนาคาญ์            ทวิชาวัฒน์

กรรมการ

8.      นายพิภพ              โชควัฒนา

กรรมการ

9.      นายพงศา             แสนใจงาม

กรรมการ

10.     นายณรงค์พร         เหล่าศรีสิน

กรรมการ

11.      นายวรพจน์            ถาวรวรรณ

กรรมการ

12.     นายจิรบูลย์             วิทยสิงห์

กรรมการ

13.     ตัวแทนจากภาคการศึกษา

กรรมการ

14.     ผู้แทนจากบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จํากัด

กรรมการ

15.     ผู้แทนจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

กรรมการ

16.     ผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

กรรมการ

17.     ผู้แทนจากสำนักงานสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

กรรมการ

18.     ผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

กรรมการ

19.     ผู้อำนวยการใหญ่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

กรรมการ

20.     นายไพฑูรย์         ศิริฉัตรชัยกุล

กรรมการและเลขานุการ

21.     ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ                          อุตสาหกรรม

ผู้ช่วยเลขานุการ