สรุปผลงานตามแผนยุทธศาสตร์ ส.อ.ท. ปี 2562

 

สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม (Institute of Information and communication Technology for Industries : ICTI)

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย

 

หลักสูตรการประยุกต์ใช้ Robotics & Automation สำหรับภาคอุตสาหกรรมไทย

Executive Program for Implementing Robotics and Automation Systems (iRobot)

 รุ่นที่ 2  จำนวน 60 ชั่วโมง

ระหว่างวันที่ 11 มกราคม – 16  กุมภาพันธ์ 2562 สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม (ICTI) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมหลักสูตรการประยุกต์ใช้ Robotics & Automation สำหรับภาคอุตสาหกรรมไทย (Executive Program for Implementing Robotics and Automation Systems: iRobot) จัดเป็นรุ่นที่ 2  จำนวน 60 ชั่วโมง มุ่งเน้นการให้แนวทางการเลือกใช้ Robotics and Automation ที่เหมาะสมและสร้างความคุ้มค่ากับธุรกิจ Low Cost Robotics and Automation System for SMEs นำไปสู่การเขียนแผนพัฒนาปรับปรุงโรงงาน Implement Plan โดยมีเนื้อหาหลักสูตร เช่น Manufacturing Process Characters, Industrial Robotics, Automation System, สิทธิประโยชน์ BOI, Low cost Robotics & Automation, System Integration Solutions, Show Case & Live Demo, Productivity Improvement & LEAN, ROI การประเมินความคุ้มค่าและจุดคุ้มทุน เป็นต้น ซึ่งหลักสูตรนี้ได้ดำเนินการมาแล้วเป็นรุ่นที่ 2 มีผู้ประกอบการเข้าร่วมทั้งสิ้นรวมกว่า 55 องค์กร 84 ท่าน

 

 

 

 

หลักสูตรสร้างเสริมศักยภาพผู้บริหารภาคอุตสาหกรรมไทยเพื่อก้าวสู่ยุคดิจิทัล

 Executive program in Digitalization Industry of Thailand (eDIT)

รุ่นที่ 3  จำนวน 60 ชั่วโมง

 

 

 

ระหว่างวันที่ 3 พฤษภาคม. – 14 มิถุนายน 2562 สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม (ICTI) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมหลักสูตรสร้างเสริมศักยภาพผู้บริหารภาคอุตสาหกรรมไทยเพื่อก้าวสู่ยุคดิจิทัล (Executive program in Digitalization Industry of Thailand : eDIT) จัดเป็นรุ่นที่ 3 จำนวน 60 ชั่วโมง มุ่งเน้นผลักดันโรงงานในภาคอุตสาหกรรมของไทยให้เข้าสู่ Smart Factory แห่งยุค Industry 4.0 เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้ผู้บริหารสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมกับตนเอง นำไปสู่การเขียนแผนปรับปรุงโรงงาน Master Plan สอดคล้องกับภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ เพื่อเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน Just change Mindset and Let's do it ... Smart People & Smart Factory โดยมีเนื้อหาหลักสูตร เช่น Smart Factory, Change Management,Digital Transformation,Big Data Analytics,Supply Chain Smart People,Network Infrastructure / IoT, ERP, Digital Marketing เป็นต้น ซึ่งหลักสูตรนี้ได้ดำเนินการมาแล้วเป็นรุ่นที่ 3 มีผู้ประกอบการเข้าร่วมทั้งสิ้นรวมกว่า 83 องค์กร 109 ท่าน

 

 

 

 

กิจกรรม OEM Manufacturer Expo 2019

งานแสดงสินค้าและบริการด้านธุรกิจรับจ้างการผลิต

 

 

ระหว่างวันที่ 4 – 6 มิถุนายน 2562 สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม (ICTI) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมมือกับ N.C.C. EXHIBITION ORGANIZER CO., LTD. (NEO) ร่วมดำเนินการจัดงาน OEM Manufacturer Expo 2019 ณ EH 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงานหลักเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม และผู้ที่สนใจในการเริ่มต้นทำธุรกิจให้สามารถมีทางเลือกและช่องทางการตลาดได้อย่างครบวงจร รวมทั้งเป็นเวทีในการเจรจาธุรกิจให้ผู้ซื้อได้พบกับผู้ขายธุรกิจ OEM ระดับประเทศ โดยได้รวบรวมผู้ประกอบการรับจ้างการผลิตที่ได้มาตรฐานรับรองที่น่าเชื่อถือ เช่น กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร, เครื่องสำอาง, ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค, อาหารและเครื่องดื่ม, เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า, ธุรกิจการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น โดยภายในงานเป็น “One Stop Service” ที่มีโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน แหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินสำหรับผู้ประกอบการ การให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการประกอบธุรกิจ และโซนธุรกิจออนไลน์ (e-Solution) ในปีที่ผ่านมามีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 14,000 คน มีผู้ประกอบการร่วมออกบูธทั้งสิ้น 110 บริษัท มีมูลค่าการซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในงานกว่า 280 ล้านบาท และมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาในหัวข้อต่างๆ ภายในงานกว่า 1,800 คน

  

 

 

 

จัดงานจัดงาน จัดงาน Smart Energy Expo 2019

ภายใต้แนวคิด “SMART ENERGY – SMART FACTORY

 

 

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 - 2 สถาบันภายใต้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม (ICTI) จับมือกับ สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม ร่วมกันจัดงาน Smart Energy Expo 2019 ภายใต้แนวคิด “SMART ENERGY – SMART FACTORY” เพื่อเป็นศูนย์รวมเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการประหยัดพลังงานอย่างครบวงจร ภายในงานพบกับ Solution Provider (System Integrator) ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมประหยัดพลังงาน เพื่อยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม และ SMEs ด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยในการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยภายในงานมีผู้ประกอบการ System Integrator ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมประหยัดพลังงานร่วมออกบูธกว่า 30 บูธ และมีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 500 คน

 


 

 

 

จัดงาน จัดงาน Industrial IoT Solution Expo 2019

ภายใต้แนวคิด “Smarter Automation with Industrial Internet of Things in Factory Automation

 

 

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม (ICTI) จับมือกับพันธมิตร     PT Automation (Thailand) co. ltd ร่วมกันจัดงาน Industrial IoT Solution Expo 2019 ภายใต้แนวคิด “Smarter Automation with Industrial Internet of Things in Factory Automation” เพื่อจัดแสดงนวัตกรรมด้าน IoT Solution สำหรับภาคอุตสาหกรรมไทย ภายในงานประกอบด้วยเวทีเสวนาทิศทาง IIoT กับภาคอุตสาหกรรมไทย Success Case ตัวอย่างความสำเร็จในการใช้งานอุปกรณ์ IoT ทั่วโลกโดยบริษัทพันธมิตรอย่าง MOXA ผู้ผลิตตัวจริงจากประเทศไต้หวัน และ Keynote Speaker จากภาคอุตสาหกรรมชั้นนำ และองค์กรภาครัฐที่พร้อมให้คำปรึกษาและให้การสนับสนุนผ่านสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และโซนบูธแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยีและสาธิตความสามารถในการทำงานของอุปกรณ์เชื่อมต่อสำหรับอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Integrated Communication Solution, IIoT Gateway, Accelerate OT/IT, IIoT Solution, Industrial Drone, Industrial Printing, AGV, Robotics, Automation & Network. Software SCADA Solution, Cloud Solution, Data Analytics, IIoT Consulting & Training Service, Monitoring Control & Sensor เป็นต้น  โดยภายในงานมีผู้ประกอบการร่วมออกบูธกว่า 34 บูธ และมีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 500 คน